ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ HP 50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 39.6
Ολικό πλάτος [mm] 620
Ολικό μήκος [mm] 1730
Ολικό ύψος [mm] 830
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.