Αυτόματη μονάδα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη

Αυτόματη μονάδα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη

Πίεση νερού τροφοδοσίας όχι χαμηλότερη από 2,5 bar

  ΜΟΝΤΕΛΑ

   Fp 700

   Ολικό ύψος [mm] 1380

   Fp 1700

   Ολικό ύψος [mm] 1630

   Fp 5000

   Ολικό ύψος [mm] 1880
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Τα λεπτομερή τεχνικά δελτία δεδομένων,που περιέχουν τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις και τα δεδομένα απόδοσης των μηχανημάτων είναι διαθέσιμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.