ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗ DAF

Η μέθοδος επεξεργασίας DAF (dissolved air flotation - επίπλευση με διαλελυμένο αέρα) εφαρμόζεται συχνά για την απομάκρυνση ρυπαντών από κάθε είδους νερού επεξεργασίας, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος.

Το μέρος του αποβλήτου που απομακρύνεται, από το σύστημα DAF, θερμαίνεται και επεξεργάζεται σε decanters και κατακόρυφους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες. Από την διεργασία αυτή προκύπτουν πολλαπλα οφέλη, η παραγωγή εμπορικών προϊόντων, η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων και η μείωση του οργανικού φορτίου των αποβλήτων προς επεξεργασία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της μονάδας.